verslumo_baneris

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Projektas vykdomas pagal 2007-201 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“.

 PROJEKTO PARTNERIAI:

PROJEKTO ESMĖ:

Projektu buvo siekiama spręsti asmens verslumo gebėjimų stokos problemą. ŽIPVP teigiama kad Lietuva yra viena labiausiai atsilikusių tarp ES šalių vertinant bendruosius novatoriškumo rezultatus ekonominėje veikloje (naujų produktų pardavimas) ir intelektinės nuosavybės vystyme (prekių ženklų kūrimas). Lietuvos formaliojo švietimo veiklos kiekybiai indėlio rodikliai yra geri bet ES kontekste ryškūs veiklos rezultatų ir poveikio trūkumai. Viena to priežasčių: verslumas-gebėjimas idėjas paversti veiksmais apimantis kūrybiškumą naujoves pasirengimą rizikuoti gebėjimą planuoti valdyti projektus.

Tyrimai rodo dėmesio mokytojų kvalifikacijos tobulinimui verslumo ugdymo srityje stoką lėtą jo integravimą į mokomuosius dalykus. Ugdant verslumą mokiniai pasigenda neformalaus ugdymo veiklų vasaros metu ar savaitgaliais. Jų nuomone labiausiai prie verslumo ugdymo tobulėjimo mokykloje prisidėtų vedami praktiniai užsiėmimai ir dalyvavimas projektinėje veikloje. Projekto pagalba buvo atnaujintas ugdymo turinys orientuojant jį į mokinių verslumo gebėjimų ugdymą padedantį jų idėjas paversti veiksmais skatinantį kūrybiškumą naujoves ir pasirengimą rizikuoti. Buvo sukurti metodiniai verslumo ugdymo centrai sukurtas ir e-mokymo(si) aplinkoje įdiegtas novatoriškais metodais paremtas metodinės medžiagos paketas verslumo ugdymui. 120 mokytojų dalyvavo 13 val. trukmės kvalifikacijos tobulinimo programoje kurios metu gavo ne tik teorinių verslumo ugdymo žinių bet ir atnaujino savo dalyko ugdymo planus  integravo įgytą praktiką verslumo ugdymo pamokose gavo visokeriopą pagalbą atnaujinant ugdymo turinį ir diegiant verslumo ugdymo metodus savo pamokose. Mokytojai kartu su mokiniais (240 asm.) taip pat turėjo galimybę tobulinti praktinius verslumo gebėjimus įmonėse ir organizacijose realizuoti versl(um)o projektus. Projektas padėjo spręsti verslumo gebėjimų visuomenėje problemą prisidėjo prie Lietuvos švietimo sistemos tobulinimo ir rezultatų gerinimo.

 PROJEKTO DALYVIAI – bendrojo lavinimo ir profesinio rengimo įstaigų mokytojai ir mokiniai. Projekto mokyklos:

 • Kupiškio r. Noriūnų J. Černiaus pagrindinė mokykla
 • Kupiškio r. Rudilių J. Laužiko pagrindinė mokykla
 • Raseinių r. Ariogalos gimnazija
 • Raseinių r. Nemakščių M. Mažvydo vidurinė mokykla
 • Raseinių r. Paupio mokykla-daugiafunkcinis centras
 • Kėdainių profesinio rengimo centras
 • Kėdainių r. Šėtos gimnazija
 • Kauno Simono Daukanto vidurinė mokykla
 • Kauno r. Kulautuvos sanatorinė mokykla

PROJEKTO REZULTATAI:

 • Metodinių verslumo ugdymo centrų įsteigimas

Įsteigti 2 centrai Aprūpinti metodine literatūra ir techninėmis priemonėmis.

 • Metodinės medžiagos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programai vykdyti parengimas

Parengtos 3 modulių mokomosios medžiagos paketas. Parengta metodinė medžiaga 51 tema 30% teorijos ir 70% praktiniai pavyzdžiai ir pratybos darbui su mokiniais. Metodinės medžiagos paketas bus  talpinamas e-mokymosi terpėje.

 • Kvalifikacijos tobulinimo seminarai mokytojams

Auditoriniai mokymai buvo vykdomi intervalais su įsisavinimui skirtų savarankiškų užduočių atlikimu verslumo ugdymo pamokų projektų rengimu ir vykdymu. Mokytojai atnaujino dalyko ugdymo planus. Apmokyta 120 mokytojų.

 • Integruotų verslumo ugdymo pamokų parengimas ir vedimas

Mokytojai parengė  6 pamokų planus su mokomąją medžiaga. Mokytojų konsultavimas ir grįžtamasis ryšys vyko e-mokymosi aplinkoje. Verslumo ugdymo pamokos buvo  vedamos suformuotoms 10-20 mokinių grupėms.  Kiekvienas mokytojas pravedė po 6 verslumo ugdymo pamokas.

 • Mokinių ir mokytojų praktinių verslumo įgūdžių plėtojimas

Praktinės veiklos stebėjimas vyko 1 dienos trukmės mokytojų ir mokinių išvykose į įmones  ir organizacijas.

 • Mokinių ir mokytojų verslumo projektų realizavimas

Buvo vykdomas versl(um)o idėjų konkursas verslumo projektų realizavimas mokyklų komandų konsultavimas realizuotų versl(um)o projektų vertinimas bei mokinių ir mokytojų įgytų kompetencijų vertinimas.